This Page

has moved to a new address:

AMPA de l'Escola Jovellanos: Nota en relació a la convocatòria estatal de vaga a l'ensenyament del proper dia 22 de maig

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service